Přípravná třída

Akreditovaná přípravná třída

Základní škola německo-českého porozumění otevírá ve školním roce 2022/2023 akreditovanou přípravnou třídu, která splňuje požadavky na povinné předškolní vzdělávání.

  • Přípravná třída je určena pro maximálně 19 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a je vhodná nejen pro děti s odkladem školní docházky.
  • Děti v přípravné třídě pracují podle školního vzdělávacího programu čtyři hodiny každý den. Obsah školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí ZDE.
  • Součástí programu je výuka němčiny pro začátečníky nebo pro rodilé mluvčí (denně 30 minut), dále rozvoj matematických dovedností včetně prvků matematiky Hejného, rozvoj předčtenářské gramotnosti, grafomotoriky, sluchového a zrakového  vnímání, environmentální, výtvarná, hudební a tělesná výchova. 
  • Děti v přípravné třídě pracují podle školního vzdělávacího programu čtyři hodiny každý den. Obsah školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí zde:
  • Součástí výuky je také projektové vyučování, návštěvy divadla, exkurze, výlety a Musikalische Früherziehung s rodilou mluvčí.
  • Pro venkovní aktivity využíváme atrium nebo školní zahradu.  
  • Pro třídu předškoláků nabízíme celodenní provoz včetně školní družiny v čase 7:00 – 17:30 hod, pitný režim, oběd v jídelně sousední školy (cesta parkem trvá cca 7 minut). 
  • Děti mají možnost navštěvovat vybrané odpolední kroužky, účastnit se školy v přírodě nebo pobytu na horách s výukou lyžování.

Moderní a zábavnou výuku umožňuje řada pomůcek včetně interaktivní tabule.
Více o našich metodách najdete ve Školním vzdělávacím programu
Výuka v přípravné třídě –  Kristýna Machová (machova@gtmskola.cz)
Informace k přípravné třídě –  ředitelka Hana Nápravníková (napravnikova@gtmskola.cz) 

Přípravná třída je zřízena podle §47, zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, Glowackého 549/7, Praha 8, tel. 286 882 368.

Těšíme se na malé školáky!

DOKUMENTY