Online škola

Podpora výuky jazyků v šesté a sedmé třídě

Co je podpora výuky jazyků?

Základní škola německo-českého porozumění vzdělává žáky od 0. do 5. třídy. Většina žáků pokračuje po ukončení prvního stupně ve studiu na osmiletém Gymnáziu Thomase Manna.
Pro žáky, kteří nepokračují na GTM a rozhodli se pro jiné gymnázium nebo druhý stupeň základní školy, jsme připravili možnost pokračování systematického distančního studia německého jazyka s kvalifikovanou učitelkou nebo učitelem ZŠNČP.
K výuce německého jazyka používá učitel a žák učebnice, které obsahově a tematicky navazují na probranou látku z páté třídy. Kvalita online hodin bude pravidelně vyhodnocována a budou probíhat online hospitace ze strany vedení školy. Online kurz německého jazyka je možné absolvovat jak individuálně, tak ve dvojici nebo ve větší skupině.

Jak funguje podpora jazyků?

Žák plní povinnou školní docházku na jiné ZŠ nebo gymnáziu. Dále v odpoledních nebo podvečerních hodinách, případně o víkendu pravidelně navštěvuje online hodiny německého jazyka. Pro zachování kontinuity doporučujeme výuku v intervalu 2 x týdně, ale je možné dohodnout každému žákovi individuální frekvenci.
Jednou za měsíc se koná prezenční hodina s učitelem, kdy dojde k prezenčnímu přezkoušení a možnosti osobně konzultovat vyučovanou látku s učitelem.
Učitel je zároveň individuálním poradcem žáka a rodičů, motivuje a podporuje žáka v dalším vzdělávání. Je možné se na něj kdykoliv obrátit s žádostí o radu nebo vyřešení případného problému.
Na závěr školního roku bude žák absolvovat zkoušku Fit in Deutsch A2 (6. třída), případně zkoušku Deutsches Sprachdiplom I. (7. třída).
V 7. třídě je možné v rámci Online školy připravovat žáka na přijímací zkoušky na šestileté gymnázium s rozšířenou výukou německého jazyka, jako je například:

  • Gymnázium Na Pražačce (https://www.gymnazium-prazacka.cz)
  • Rakouské gymnázium v Praze (https://www.oegp.cz)
  • Gymnázium Čakovice (https://gymcak.cz)

Jaká je cena podpory jazyků?

Cenu stanovujeme individuálně a může vypadat například takto:

  • Při individuální výuce NJ 2 x týdně 3.600,- Kč za měsíc
  • Při výuce ve dvojici NJ 2 x týdně 1.800,- Kč za měsíc

Cena bude snížena, pokud bude vzdělávací skupina větší (3 a více žáků).
Absolvování jazykové zkoušky a příprava na přijímací zkoušky na šestileté gymnázium se hradí zvlášť podle skutečných nákladů.

Kontakt a bližší informace

Ing. Pavla Krummackerová, zástupkyně ředitelky ZŠNČP
Tel: 607 979 686
Email: krummackerova@gtmskola.cz 

Možnost osobní nebo online schůzky a představení podpory jazyků.
Zápis: do 30.6.2021, platba probíhá pololetně, případně dle dohody.