Vize a cíle školy

 

Vize.jpg

 

 

 

 

 

 

 • Vedeme žáky k demokratickým hodnotám a k dodržování základních lidských práv a svobod.
 • Naši žáci mají faktické znalosti a obecný přehled nutný pro úspěšné navázání studia na víceletých gymnáziích.
 • Naši žáci si osvojují strategie učení a jsou motivováni pro další učení, chápou a rozumí významu vzdělání pro kvalitu lidského života;
 • Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a
  k řešení problémů;
 • Vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;
 • Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;
 • Připravujeme žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;
 • Vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;
 • Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný;
 • Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi;
 • Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
 • Strategie školy na období 2021 – 2023
 • Vize 2020+

 • Vize a cíle školy do roku 2019