Erasmus – A1 – 4.A

Erasmus A1

Ve třídě 4.A proběhl 5.10.2016 úvod do projektu Erasmus „Die Kunst zusammen zu leben“.
Děti shlédly dva dětské příběhy (loutkový příběh o Mahmoudovi z Afghanistánu a film o kurdské dívce Šádí). Společně jsme popisovali situaci mladého člověka, který je nucen opustit domov. Diskutovali jsme o příčinách jeho odchodu z domova a o jeho další možnosti života v nové zemi. Vysvětlili jsme si některé základní pojmy (uprchlík, azyl, etnikum, perzekuce, muslim, burka, nášlapná mina, nálet, civilní oběti, etnikum, populace, perzekuce a masakr). Rozvíjeli jsme schopnost interpretovat poselství filmu a uvažovali jsme nad ním ve vztahu ke svým vlastním zkušenostem a analýze okolního světa. Debatovali jsme o lidských právech, poskytli jsme dětem informace o právech dětí vyplývajících z Úmluvy OSN o právech dítěte. Se žáky jsme se zamýšleli nad právy dětí a ukázali jsme si příklady porušování či dodržování těchto práv v různých situacích a částech světa  a na závěr jsme vyplňovali pracovní listy.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova