O škole

 

 

Základní škola německo-českého porozumění

Charakter školy je stanoven zakladatelem. Je určen nabídkou rozšířené výuky němčiny od první třídy základní školy, otevřeností dětem všech národností, výchovou k toleranci, vzájemnému porozumění a respektování a stálým úkolem posilovat německo-české porozumění. Jedná se o první stupeň základní školy. Zájem o zápis do 1. ročníku každoročně vzrůstá, děti přijímáme na základě testů školní zralosti. Od 1. třídy nabízíme také výuku němčiny pro žáky, jejichž mateřským jazykem je němčina. Výuku němčiny zde zajišťují kvalifikovaní rodilí mluvčí. Spolupracujeme s německou mateřskou školkou Kidscompany Praha www.kidscompany-praha.eu a dále se školkou Villa Luna www.villaluna.cz.

Před nástupem do 1. třídy nabízíme roční kurz pro předškoláky. Ve „Školičce” se zaměřuje­me na dovednosti potřebné pro zdárné zvládnutí testů školní zralosti. Školička je zvlášť pro děti s mateřským jazykem českým nebo německým. Pro děti cizinců zajišťujeme rozvoj slovní zásoby a zdokonalení v kroužku „Čeština pro cizince”.

  • Prezentace ze Dne otevřených dveří 2/2021 česky ZDE
  • Prezentace ze Dne otevřených dveří 2/2021 německy ZDE

 

Jak se učí němčině nebo češtině nebo dokonce oběma jazykům?

Ve třídách sedí děti s mateřským jazykem českým, menší počet žáků s mateřským jazykem německým a často i děti, které byly vychovány dvojjazyčně. Stále častěji přicházejí děti cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v České republice, kteří si přejí, aby se jejich děti učily česky i německy. Individuální přístup, vyučování v dělených třídách, doučování a široká nabídka kroužků v obou jazycích napomáhají tomu, aby i tyto děti prožily školní léta šťastně a úspěšně v atmosféře naplněné důvěrou a porozuměním. Tímto svým programem škola vyplňuje mezeru v nabídce základního vzdělání v Praze. A ještě něco: Většina žáků navštěvuje odpoledne německý klub, který nabízí i konverzaci pro rodilé mluvčí. Už po několik let podporuje SRN projekt „Němčina hrou”. Této odpolední aktivity se s nadšením účastní většina prvňáčků.

 

Co není v učebním plánu a přece se tomu naučíme?

Díky mnohotvárnosti metod si děti osvojují nejen vědomosti, ale učí se i samostatnému tvůrčímu myšlení a mohou rozvíjet svůj individuální talent a schopnosti. Naše škola vede děti k úctě k dospělým osobám i k sobě navzájem a ke kultivovanému chování. Každodenně se společně snažíme porozumět rozdílnosti kultur, národností a náboženských tradic. Mladé osobnosti jsou formovány i různými soutěžemi v recitaci, zpěvu, sportu a výtvarném projevu, ale i soutěžemi o nejlepšího malého čtenáře, písaře, počtáře a spisovatele. Na programu mimovyučovacích aktivit jsou i německý dramatický kroužek, sportovní hry, kreslení, počítače, ale také angličtina. Kromě toho pořádáme společně oslavy Vánoc a konce školního roku. Nedílnou součástí výuky je i každoroční „Deutscholympiade” ve všech ročnících a možnost složit jazykovou zkoušku „Fit in Deutsch“ ve 4. ročníku.

 

Je to snad škola s celodenním provozem?

Je tomu tak. Vyučování začíná sice s ohledem na vzdálenosti, které musí mnoho dětí do školy urazit, teprve v 8.30, ale čilý ruch v družině je už od sedmi hodin ráno. A kdo odpoledne nemá právě nějaký kroužek nebo klub, může pobýt v družině až do 17 hodin. Teplé obědy ve školní jídelně jsou samozřejmostí.

 

Přispívají také cesty ke vzdělání?

Pořádáme pobyty ve škole v přírodě s vyučováním na čerstvém vzduchu, lyžařské pobyty na horách. Ale do života školy a do vyučování je také integrována intenzivní spolupráce s partnerskými školami v SRN. Uskutečňuje se formou dopisování, výměnou společných projektů i pobytem dětí v partnerské škole. Také pedagogové využívají příležitosti k hospitacím na partnerské škole v SRN. Už po mnoho let patří k nejvěrnějším partnerům a přátelům Europaschule am Fließ v Berlíně-Schildow, Grundschule Neder ve Stubaital v Rakousku, Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně a Komenský Schule ve Vídni, dříve jsme spolupracovali také se školou Lichtigfeldschule im Philantropin ve Frankfurtu nad Mohanem a předtím to byla základní škola „Im sonnigen Winkel“ ve Stuttgartu.